Dårlig trivsel på arbejdspladsen: 10 råd der forebygger her!

Dårlig trivsel på arbejdspladsen ⭐ | ✓ Om årsager til mistrivsel på arbejdspladsen. | ✓ Få 10 råd til arbejdsglæde og trivsel! | ✓ Klik her.

Forfatter: Jesper Arp-Hansen

Dårlig trivsel på arbejdspladsen

Om dårlig trivsel på arbejdspladsen & 10 forebyggende tips

Dårlig trivsel på arbejdspladsen er kendetegnet ved manglende arbejdsglæde, ved at føle sig overvældet og uengageret i arbejdsopgaverne – og ved generelt ikke at føle sig tilfreds, motiveret eller produktiv på arbejdspladsen.

Mistrivsel på en arbejdsplads kan have alvorlige konsekvenser for både enkeltpersoner og organisationen som helhed.

Du får grundlæggende viden og 10 brugbare tips til større trivsel

Heldigvis er der en række konkrete tiltag, som du med fordel kan iværksætte på din arbejdsplads for at forebygge og håndtere dårlig arbejdstrivsel – kombineret med grundlæggende viden om årsager og konsekvenser.

Når du har læst dette blogindlæg, er du blevet klogere på de typiske årsager til manglende trivsel på arbejdspladsen, konsekvenserne af den dårlige trivsel – og du har fået 10 brugbare tips til at skabe bedre trivsel og større glæde i arbejdslivet.

Rigtig god fornøjelse!

Kvinde oplever dårlig trivsel på arbejdspladsen.
Dårlig trivsel på arbejdspladsen er i høj grad kendetegnet ved generel utilfredshed, manglende motivation og produktivitet – og udbrændthed som følge af at føle sig overvældet af både arbejdsforhold og arbejdsopgaver.

Brug 3 min. og få 15 konkrete tegn: Bliv ekspert i dårligt arbejdsmiljø her.

Årsager

5 typiske årsager til mistrivsel på arbejdspladsen

Mistrivsel på arbejdspladsen har alt for ofte en række fysiske og psykiske konsekvenser for den enkelte medarbejder, hvilket fx resulterer i dårlige præstationer og øget fravær.

Årsagerne til at den generelle trivsel i arbejdslivet er under pres, er forskellige – men nogle af de vigtigste faktorer, der skaber mistrivsel, ubalance og utilfredshed på arbejdspladsen er:

1. Dårlig ledelse

Dårlig ledelse er en af de mest almindelige årsager til utilfredshed på arbejdspladsen og dårlig trivsel. Her omfatter den dårlige ledelse ofte utilstrækkelig kommunikation og instruktion, manglende feedback eller anerkendelse, mikroledelse, uretfærdig fordeling af ressourcer og/eller manglende tillid og støtte til medarbejderne.

Når ledere ikke formår at skabe et positivt og produktivt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig værdsatte, fører det ofte til en atmosfære af usikkerhed, frustration og og generel mistrivsel.

2. Stressende arbejdsmiljø

Et stressende arbejdsmiljø bidrager meget ofte til medarbejdernes dårlige trivsel på arbejdspladsen. Det kan fx være mangel på indflydelse og kontrol i arbejdet, en uklar fordeling af ansvar og roller mellem teammedlemmerne eller en for stor arbejdsbyrde, som ikke kan håndteres inden for en rimelig tidsramme.

Når medarbejderne konstant er under pres på grund af arbejdsbyrde, deadlines eller urealistiske forventninger, kan det let føre til stress – og i værste fald til udbrændthed.

3. Usikkerhed i jobbet

Jobusikkerhed skyldes ofte manglende intern kommunikation og tillid mellem ledelse og medarbejdere.

Når medarbejderne ikke føler sig trygge i deres rolle, oplever de ofte frygt for at blive afskediget eller forflyttet – med en negativ indvirkning på deres generelle arbejdsglæde, trivsel og psykologiske tryghed.

4. Lav løn eller lønforskelle

Lav løn kan bidrage til lav arbejdstilfredshed og dårlig trivsel, da medarbejderen kan føle sig undervurderet for hans/hendes indsats – med stor risiko for tab af motivation og engagement til følge.

Lønforskelle kan også forårsage lavere trivsel blandt medarbejderne, da det kan føre til følelser af uretfærdighed og vrede.

Forskning har vist, at for stor ulighed i indkomst blandt kollegaer med sammenlignelige roller og ansvarsområder er forbundet med konflikter på arbejdspladsen – og heraf mindre arbejdsglæde og højere stressniveauer.

5. Utilfredsstillende arbejdsforhold

Utilfredsstillende fysiske og psykiske arbejdsforhold forårsager også en række negative følelser, som bidrager til utilfredshed på arbejdspladsen.

Dette omfatter fx dårligt udstyr og indeklima, samt diskussioner, konflikter og magtkampe om opgaver og ressourcer – som typisk fører til generel mistrivsel, mistillid og utilfredshed på den enkelte arbejdsplads.

Brug 3 min. og bliv godt klædt på: Få teori, værktøjer og svar på hvad teamudvikling er her.

To mennesker i et dårligt arbejdsmiljø
Medarbejdernes mangel på trivsel i arbejdslivet kan skyldes mange forskellige faktorer – men bunder som oftest i utilstrækkelig ledelse, en overvældende arbejdsbyrde, jobusikkerhed, lav løn eller lønforskelle og utilfredsstillende arbejdsforhold.

Brug 3 min. og få 7 solide råd: Bliv ekspert i personligt lederskab her.

Konsekvenser

8 alvorlige konsekvenser af dårlig arbejdstrivsel

Dårlig trivsel på arbejdspladsen får i langt de fleste tilfælde alvorlige konsekvenser for både medarbejderne og arbejdspladsen som helhed.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse potentielle konsekvenser, så du kan tage de nødvendige skridt til at forbedre trivslen på din arbejdsplads.

Her er 8 af de mest alvorlige konsekvenser af mistrivsel for henholdsvis medarbejder og arbejdsplads:

4 alvorlige konsekvenser for medarbejderen

1. Mindre arbejdsglæde:

Dårlig trivsel fører ofte til mindre arbejdsglæde, hvilket kan gøre det svært for en medarbejder at forblive motiveret og engageret i sin rolle.

2. Lavt selvværd:

Hvis den enkelte medarbejder ikke føler sig værdsat eller føler sig undervurderet af kolleger eller ledere, kan det føre til et lavere selvværd.

3. Fysiske helbredsproblemer

Dårlige arbejdsforhold kan manifestere sig fysisk og resultere i alvorlige arbejdsskader, hovedpine, hjertesygdomme mv.

4. Angst og depression:

Den stress der er forbundet med dårlig trivsel i arbejdslivet, kan øge angstniveauet – og føre til mentale sundhedsproblemer som depression eller udbrændthed.

Brug 3 min. og få konkret viden og 10 gode råd: Bliv ekspert i psykisk arbejdsmiljø her.

4 alvorlige konsekvenser for arbejdspladsen

1. Høj personaleomsætning:

Dårlig trivsel i et udfordret fysisk og psykisk arbejdsmiljø kan føre til stor personaleomsætning, da medarbejderne er mere tilbøjelige til at søge andre job, hvis de ikke føler sig trygge, værdsatte eller tilfredse i deres arbejdsliv.

2. Lav produktivitet:

Lav medarbejdertilfredshed kan resultere i markant lavere produktivitet, da medarbejderne kan have svært ved at koncentrere sig om og engagere sig i deres arbejdsopgaver.

3. Øgede omkostninger:

Omkostningerne ved høj personaleomsætning og lavere produktivitet kan være meget høje for arbejdspladsen, som fx så skal investere i rekruttering, uddannelse og motivation af nye medarbejdere.

4. Tab af omdømme:

Dårlig trivsel hos medarbejdere kan føre til et alvorligt tab af omdømme for arbejdspladsen, da potentielle medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere kan blive afskrækket af rygter og rapporter om dårlige arbejdsforhold.

Brug 3 min. og få 10 konkrete tips: Bliv ekspert i at tackle konflikter mellem ledere her.

Konflikter på arbejdspladsen mellem kollegaer
Mistrivsel på arbejdspladsen kan have alvorlige konsekvenser. For medarbejderne kan dårlig trivsel fx føre til mindre arbejdsglæde og lavere selvværd. For arbejdspladsen kan dårlig trivsel medføre høj personaleudskiftning og lav produktivitet.

Brug 3 min. og få 10 gode råd: Bliv ekspert i effektiv konflikthåndtering her.

10 råd til dig

Få 10 råd til større arbejdsglæde og trivsel for dig og kollegaerne

Den dårlige trivsel på arbejdspladsen kan have alvorlige konsekvenser. Men der er skridt, du kan tage for at forbedre arbejdsglæden og øge trivslen for dig selv og dine kolleger.

Her er 10 nyttige tips, der kan hjælpe dig på rette vej mod et sundere og gladere arbejdsmiljø:

1. Kommunikér klart og tydeligt:

Skab klare roller og ansvarsområder så medarbejderne ved, hvad der forventes af dem – hvilket reducerer forvirring, konflikter og stress.

2. Sæt realistiske mål:

Sørg for at forventningerne er sat realistisk – med opnåelige milepæle og tidsfrister for at motivere medarbejderne uden at overvælde og stresse dem.

Brug 3 min. og bliv (endnu) klogere: Bliv ekspert i 5r modellen her.

3. Ros og vis påskønnelse:

Anerkend resultater gennem verbal ros, hvilket vil fremme loyalitet blandt de medarbejdere, der føler sig værdsatte for deres indsats.

4. Tilbyd uddannelsesmuligheder:

Giv medarbejderne løbende uddannelsesmuligheder, så de kan lære nye færdigheder – og holde sig ajour med de nyeste tendenser inden for deres ansvarsområde og branchen generelt.

Brug 3 min. og få 9 konkrete tips: Bliv ekspert i medarbejderudvikling her.

5. Prioritér mental og fysisk sundhed:

Opmuntre medarbejderne til at tage regelmæssige pauser i løbet af dagen, prioritere fysisk sundhed ved at deltage i fysiske aktiviteter uden for arbejdstiden – og øge trivslen ved proaktivt at støtte adgang til fysisk og psykisk sundhedsprofessionelle.

6. Opmuntre til feedback:

Skab en kultur, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at give og modtage feedback om deres præstationer. En sund og konstruktiv feedback-kultur vil fx bidrage til at forbedre processerne og skabe et miljø med åben kommunikation.

Brug 3 min. og løft dit team til nye højder: Vælg feedbackkultur-workshoppen her.

7. Tilbyd fleksible arbejdstider:

Giv medarbejderne en vis fleksibilitet med hensyn til, hvornår og hvordan de udfører deres arbejde, da dette bidrager til større balance mellem privat- og arbejdslivet – hvilket kan reducere stress-niveauet hos de enkelte medarbejdere.

8. Tilskynd til bedre samarbejde:

Giv bedre muligheder for at styrke samarbejdet mellem kollegaer, teams og afdelinger. Fx ved at oprette ugentlige møder, hvor alle kan brainstorme idéer sammen, stille spørgsmål, give feedback mv.

Brug 3 min. og få 10 brugbare råd: Bliv ekspert i teamsamarbejde her.

9. Tilbyd belønninger:

Belønninger i form af kontante bonusser eller forfremmelser kan bidrage til større medarbejdertilfredshed og loyalitet – men også ekstra fritid eller fælles teambuilding-aktiviteter kan skabe en stærkere følelse af motivation og engagement på arbejdspladsen.

10. Lyt til hinanden:

Bidrag til at skabe en arbejdskultur, hvor medarbejderne kan give deres mening til kende, dele forslag eller stille spørgsmål – uden frygt for konsekvenser. Det bidrager til et stærkere kollegaskab præget at tillid, åbenhed og tryghed.

Ledere arbejder med motivation af medarbejdere.
Heldigvis er der skridt, som både arbejdsgivere og medarbejdere kan tage for at forbedre trivslen – og heraf styrke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Brug de 10 nyttige tips til at forbedre arbejdsmiljøet i din organisation – og bak eventuelt tipsene op med målrettet, ekstern eksperthjælp.

Brug 3 min. og lær mere om profilværktøjet DISC: Bliv ekspert i DISC-profiler her.

Håndtér mistrivslen

Få eksperthjælp og redskaber til større trivsel på din arbejdsplads

Trivsel på arbejdspladsen er en afgørende faktor for enhver organisations succes.

I dette blogindlæg har du læst om de typiske årsager til mistrivsel i arbejdslivet – ligesom du er blevet klogere på konsekvenserne af dårlige arbejdstrivsel. For medarbejderne og arbejdspladsen.

Du har også fået 10 brugbare tips til at skabe bedre trivsel og større arbejdsglæde – et positivt miljø for dig selv og dine kolleger.

Når trivslen skal have et ekstra skub

Når du har brug for eksperthjælp og effektive redskaber, der kan supplere dig i arbejdet med at forebygge og håndtere mistrivsel i din organisation, så kontakt os.

Vi forstår, hvor vigtigt det er at skabe et godt arbejdsmiljø med glade medarbejdere – og via målrettede services og værktøjer hjælper vi danske arbejdspladser med at gøre netop det.

Hør mere om jeres mulighederbook en samtale her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kendetegner dårlig trivsel på arbejdspladsen?

Der er en række faktorer, der kendetegner dårlig trivsel på arbejdspladsen – fx mangel på meningsfuldt arbejde, følelse af manglende anerkendelse, for meget overarbejde, uklare mål og forventninger – og samarbejdsproblemer med kolleger og ledelse.

Læs også om hvad arbejdskultur er med 5 trin til større trivsel her.

Hvad er årsagerne til dårlig trivsel på arbejdspladsen?

Blandt de typiske årsager til at trivslen er dårlig på mange arbejdspladser, kan nævnes:

1. Dårlig ledelse
2. Stressende arbejdsmiljø
3. Usikkerhed i jobbet
4. Lav løn eller lønforskelle
5. Utilfredsstillende arbejdsforhold

Læs mere om dårlig trivsel på arbejdspladsen & få 10 forebyggende råd her.

Hvad er konsekvenserne af dårlig trivsel på arbejdspladsen?

Dårlig trivsel på arbejdspladsen kan føre til mindre arbejdsglæde og lavere selvværd hos medarbejderne – hvilket kan medføre større personaleudskiftning og øgede omkostninger for arbejdspladsen.

Læs mere om dårlig trivsel på arbejdspladsen & få 10 forebyggende råd her.

Hvordan håndterer man mistrivsel på arbejdspladsen?

Det vigtigste skridt er at identificere årsagerne til mistrivslen på arbejdspladsen – og herefter træffe foranstaltninger til at håndtere dem.

Der er en række nyttige strategier, man kan bruge. Fx kan medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø forbedres ved at styrke den interne kommunikation og feedback, tilbyde uddannelsesmuligheder og belønne individuelle og fælles præstationer.

Læs mere om dårlig trivsel på arbejdspladsen & få 10 forebyggende råd her.

Hvad er trivsel på arbejdspladsen?

Trivsel på arbejdspladsen er et mål for, hvor positiv eller negativ en medarbejders aktuelle oplevelse af det daglige arbejdsmiljø er.

Dette omfatter fysiske, mentale og følelsesmæssige sundhedsfaktorer – samt arbejdstilfredshed, kollegiale relationer, samt muligheder for personlig og faglig udvikling.

Læs mere om dårlig trivsel på arbejdspladsen & få 10 forebyggende råd her.

Hvordan måler man trivsel på arbejdspladsen?

Trivselsmålinger – baseret på spørgeskemaundersøgelser og interviews – er blandt de mest udbredte metoder til at måle trivslen på en arbejdsplads.

Dertil findes der også værktøjer, der bruges til at måle mere håndgribelige aspekter af medarbejderes trivsel, fx stressniveauet blandt arbejdspladsens medarbejdere.

Læs mere om dårlig trivsel på arbejdspladsen & få 10 forebyggende råd her.

Hvad er god trivsel på arbejdspladsen?

God trivsel på arbejdspladsen er kendetegnet ved høj arbejdsglæde, meningsfuldt arbejde og klare mål – samt positive relationer til kolleger og ledelse.

God arbejdsmæssig trivsel indebærer også en følelse af fysisk og psykisk tryghed på arbejdspladsen, lige personlige og faglige udviklingsmuligheder – og en god balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Læs mere om dårlig trivsel på arbejdspladsen & få 10 forebyggende råd her.

Hvordan skabes god trivsel på arbejdspladsen?

God trivsel på arbejdspladsen skabes med en kombination af individuelle og kollektive initiativer – som typisk kræver et stærkt engagement fra både medarbejdere og ledelse at gennemføre med succes.

Initiativerne kan fx omfatte:

• Forbedring af kommunikation og feedback
• Tilvejebringelse af uddannelsesmuligheder
• Prioritering af fysisk og mental sundhed

Læs mere om dårlig trivsel på arbejdspladsen & få 10 forebyggende råd her.

Kilder & referencer

welbee.international: The major causes of workplace stress and poor staff wellbeing

reba.global: Poor employee wellbeing is a direct risk to business growth

mckinsey.com: The overlooked essentials of employee well-being

forbes.com: Employee Wellbeing Is Non-Negotiable

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar