Alliancer og klikedannelser: Et problem for arbejdspladsen?

Alliancer og klikedannelser ⭐ | ✓ Derfor opstår kliker og alliancer på arbejdspladsen! | ✓ Sådan håndteres klikedannelse! | ✓ Klik her.

Forfatter: Morten Christensen

Alliancer og klikedannelser

Bliv klogere på alliancer og kliker på arbejdspladsen

En arbejdsplads er ofte en broget samling af mennesker – med forskellige personligheder, erfaringer og mål.

I den komplekse dynamik på arbejdspladsen opstår der naturligvis relationer og forbindelser mellem medarbejdere.

Nogle gange tager disse forbindelser form af positive, samarbejdende fællesskaber – mens de andre gange kan udvikle sig til mindre positive alliancer og klikedannelser.

Udforsk og bliv klogere på alliancer og klikedannelser i arbejdslivet

Når du har læst dette blogindlæg, har du fået viden om, hvorfor alliancer og kliker opstår på en arbejdsplads – og hvorfor dette kan være et problem for trivsel og arbejdsglæde.

Dertil blive du klogere på, hvad du konkret kan gøre for at håndtere problemet.

Rigtig god fornøjelse!

Visualisering af alliancer og klikedannelser på arbejdspladsen.
I dette blogindlæg får du viden om alliancer og klikedannelser på arbejdspladsen – og hvordan man bedst håndterer de udfordringer, disse forbindelser mellem en gruppe af mennesker kan skabe i forhold til arbejdsmiljø og produktivitet.

Brug 3 min. og få 10 forebyggende råd: Undgå dårlig trivsel på arbejdspladsen her.

Baggrund & årsager

Hvorfor opstår alliancer og klikedannelser?

Alliancer og klikedannelser opstår af forskellige årsager. Ofte stammer disse former for fællesskaber fra medarbejdernes naturlige ønske om at forbinde sig med mennesker, som de deler interesser, værdier eller erfaringer med.

Når fællesskaber af denne art dannes, er det oftest for at styrke medarbejdernes position på arbejdspladsen – eller for at finde støtte og tilhørsforhold.

“Alliancer og klikedannelser er ikke nødvendigvis dårlige for arbejdsmiljøet og trivslen på arbejdspladsen…”

Det er her vigtigt at fastslå, at alliancer og klikedannelser ikke nødvendigvis er dårlige for arbejdsmiljøet og trivslen på arbejdspladsen.

Alliancer og kliker kan endda være ovenud positive, da disse gruppefællesskaber kan fremme holdånd, samarbejde og kreativitet.

Problemet opstår først…

Problemet opstår først, når fællesskabet bliver ekskluderende – og heraf skaber en negativ dynamik i det fælles arbejdsliv.

Spring videre til næste afsnit – og bliv klogere på 7 meget alvorlige konsekvenser af ekskluderende fællesskaber på arbejdspladsen!

Brug 3 min. og bliv ekspert i forskelle i teamwork: Lær om individualisten og holdspilleren her.

Konflikthåndtering mellem chef og medarbejder
Klikedannelser og alliancer kan udvikle sig til en giftig cocktail af mobning, sladder og udelukkelse på arbejdspladsen. Det er afgørende for både ledere og medarbejdere at være opmærksomme på de advarselssignaler, der kan indikere, at problemet opstår.

Brug 3 min. og få 15 konkrete tegn: Bliv ekspert i dårligt arbejdsmiljø her.

7 eksempler på problemer

Når alliancer og kliker bliver et problem for en arbejdsplads

Alliancer og klikedannelser kan være en udfordring for arbejdspladsen af flere årsager – og kan give anledning til flere alvorlige problemer for arbejdsmiljøet, medarbejdertrivslen og produktiviteten.

Herunder får du 7 eksempler på alvorlige problemer, som opstår grundet ekskluderende alliancer og klikedannelser på arbejdspladsen:

1. Skaber splittelse

Når alliancer og klikedannelser bliver for stærke, risikerer arbejdspladsen at blive præget af en dyb splittelse.

Medarbejderne deler sig i grupper, der ofte står i betydelig kontrast til hinanden. Grupperne kan have forskellige mål, værdier og/eller prioriteter – og de kan endda udvikle direkte fjendtlighed over for hinanden.

Polariserede arbejdspladser lider typisk af manglende samarbejde mellem medarbejdergrupper – hvilket skaber alvorlige spændinger og ineffektivitet.

Resultatet er som oftest manglende kommunikation og koordination – hvilket i sidste ende skader både produktivitet og arbejdsmiljø.

Brug 3 min. og få 12 konkrete råd: Bliv ekspert i psykologisk tryghed her.

2. Fremmer usund konkurrence

Når alliancer og klikedannelser opstår på arbejdspladsen, kan de fremme en usund konkurrencekultur mellem individuelle kollegaer og grupper.

Kollegaerne og grupperne kan begynde at konkurrere om ressourcer, forfremmelser og anerkendelse på bekostning af andre. Hermed er de involverede medarbejderes fokus alene på at vinde – for egen vindings skyld – i stedet for at samarbejde om at indfri fælles mål.

Situationen kan føre til, at medarbejderne er mere optaget af at modarbejde og skade hinanden – end af at forbedre deres eget arbejde og positive bidrag på organisationens vegne.

Resultatet er ofte øget stress, mistillid og ringere performance, da fokus skifter fra at løse vigtige opgaver til at vinde interne magtkampe.

Brug 3 min. og få 10 gode råd: Bliv ekspert i effektiv konflikthåndtering her.

3. Skaber mistillid og bekymring

Ekskluderende alliancer og klikedannelser kan skabe alvorlig mistillid og bekymring blandt medarbejderne.

Når nogle medarbejdere begynder at danne tætte grupper – og favorisere deres allierede – spreder der sig ofte mistanke og bekymringer blandt dem, der ikke er en del af de pågældende grupper.

Mistilliden underminerer samarbejdet og forhindrer åben kommunikation – og de mistænksomme og bekymrede medarbejdere bliver naturligt tilbageholdende med at dele information eller idéer.

Simpelthen af frygt for at informationen eller idéerne bliver misbrugt eller manipuleret af deres kollegaer.

Dette skaber en yderst negativ atmosfære, hvor ingen føler sig sikre eller værdsatte på arbejdspladsen – såvel socialt som professionelt.

Brug 3 min. og få konkret viden og 10 gode råd: Bliv ekspert i psykisk arbejdsmiljø her.

4. Nedsætter effektiviteten

På en arbejdsplads, hvor alliancer og klikedannelser dominerer, er det sjældent arbejdsopgaver og mål, der er i fokus.

De involverede medarbejdere bruger her al for megen værdifuld tid og energi på interne magtkampe og konflikter – i stedet for målrettet at bruge deres ressourcer til at indfri organisationens mål.

Ineffektiviteten hersker i form af dårlig kvalitet i arbejdet, uløste opgaver, forsinkede projekter og komplicerede beslutningsprocesser – og det overordnede resultat lider af gode grunde heraf.

Situationen kan dertil medføre en høj, dyr og tidskrævende personaleomsætning – da medarbejdere, der føler sig fanget i et dårligt arbejdsmiljø, søger væk fra arbejdspladsen.

Brug 3 min. og styrk samarbejdet: Bliv ekspert i ledelse og medarbejdere her.

5. Skaber grobund for mobning

Når alliancen og kliken tager en skadelig form, kan den nemt resultere i mobning på arbejdspladsen.

Nogle grupper kan begynde at isolere eller direkte nedgøre enkelte medarbejdere – hvilket i langt de fleste tilfælde har alvorlige konsekvenser for den berørte medarbejders mentale og fysiske sundhed.

Mobning kan tage mange former – herunder verbale angreb, udelukkelse fra sociale arrangementer eller endda sabotage af arbejdsopgaver.

Brug 3 min. og skab gejst og trivsel: Vælg en opløftende arbejdsglæde workshop her.

6. Bidrager til sladder

Ekskluderende fællesskaber på arbejdspladsen går ofte hånd i hånd med sladder.

Når medarbejdere danner grupper og ekskluderer andre, er der ikke langt til ondskabsfulde rygter og usandheder, der spreder sig som en steppebrand på arbejdspladsen.

Sladder kan nemt skabe falske og negative opfattelser af en kollega – hvilket selvsagt kan påvirke personen, som sladderen omhandler, utrolig hårdt.

Den negative sladder på arbejdspladser kan dog ikke alene have store konsekvenser for den enkelte. Negativ sladder forstyrrer også det daglige arbejdsmiljø ved at underminere tilliden mellem medarbejderne.

Brug 3 min. og få 7 gode råd: Bliv ekspert i det at være en god teamplayer her.

7. Skaber udelukkelse

Når alliancerne og klikerne dominerer arbejdspladsen, risikerer visse medarbejdere at føle sig udelukkede og uønskede.

De berørte medarbejdere kan her blive holdt uden for sociale arrangementer, fælles beslutningsprocesser og vigtige projekter.

For de medarbejdere der ikke føler sig inkluderet i fællesskabet på arbejdspladsen, er resultatet i rigtig mange tilfælde en følelse af isolation og mindsket arbejdsglæde – hvilket nemt fører til både lavere engagement og produktivitet.

Brug 3 min. og få 10 brugbare råd: Bliv ekspert i teamsamarbejde her.

Kvinde oplever dårlig trivsel på arbejdspladsen.
Alliancer og kliker på arbejdspladsen er en naturlig del af arbejdspladsens dynamik – men de kan også udgøre et alvorligt problem for arbejdsmiljøet. I så fald skal problemet håndteres med det samme – og som hjælp hertil kan du passende gribe de 6 gode råd i næste afsnit!

Brug 3 min. og få 7 solide råd: Bliv ekspert i personligt lederskab her.

6 gode råd til håndtering

Sådan håndterer du ekskluderende alliancer og kliker

At tackle ekskluderende alliancer og klikedannelser på din arbejdsplads kræver en målrettet indsats fra både ledelse og medarbejdere.

Her er 6 konkrete skridt, som du og arbejdspladsen kan tage for at håndtere problemet:

1. Skab en inklusiv kultur

Ledelsen bør aktivt fremme en kultur, hvor alle medarbejdere føler sig velkomne og inkluderede.

Værdsæt mangfoldighed og personlige forskelligheder som jeres styrke – og sørg for at alle stemmer høres og respekteres.

Ovenstående kan således også indgå som en central del af organisationens værdisæt – som formuleres, kommunikeres og forankres internt.

2. Fokuser på teambuilding

Sørg for at prioritere udviklende og fællesskabende aktiviteter, der fremmer teamsamarbejde – og opbygger stærke, tværfunktionelle teams.

Professionel og målrettet teambuilding kan hjælpe medarbejdere med at se fordelene ved at arbejde sammen på tværs af traditionelle skel – og ikke mindst nedbryde ekskluderende grupper.

3. Uddannelse og ny viden

Tilbyd træning og workshops om samarbejde, personlighedstyper, konfliktløsning, kommunikation og feedback.

Ny og værdifuld viden kan hjælpe medarbejderne med at udvikle de nødvendige færdigheder til at forebygge eller håndtere konflikter – og forbedre deres kommunikations- og samarbejdsevner.

Brug 3 min. og få værdifuld viden: Bliv ekspert i DISC profilen og personlighedstyper her.

4. Ledelse og rollemodeller

Ledelsen har en afgørende rolle i at skabe en sund arbejdskultur – og her skal organisationens ledere være rollemodeller for inklusion og samarbejde.

Ved at gå foran og demonstrere hvordan man arbejder effektivt sammen på tværs af grupper – og viser respekt for alle medarbejdere, kan lederne naturligt inspirere medarbejderne til at følge deres eksempel.

5. Tydelig kommunikation

Fremhæv vigtigheden af åben og ærlig kommunikation. Opfordr dine kollegaer til at rapportere problemer og konflikter – og hav en klar procedure for håndtering af indrapporteringerne.

Dette kan effektivt bidrage til at reducere mobning og sladder, da medarbejderne ved, at deres bekymringer tages alvorligt – og aktivt håndteres.

6. Håndhævelse af politikker

Sørg for at arbejdspladsen har klare politikker på plads for at håndtere mobning, krænkelse og diskrimination.

Håndhævelse af disse politikker skal være konsekvent og retfærdig for at sende det budskab, at ekskluderende og krænkende adfærd ikke tolereres.

Brug 3 min. og få 7 tips: Bliv ekspert i hvordan du skaber en sund arbejdskultur her.

3 kollegaer taler sammen
Ved at tage tidlige skridt til at forebygge og håndtere ekskluderende alliancer og kliker kan arbejdspladsen skabe en mere inkluderende og produktiv kultur. Dette kræver en bevidst indsats – men det er en indsats, der betaler sig – med det formål at skabe en sund og succesfuld arbejdsplads i trivsel.

Brug 3 min. og læs om jeres vej til større indbyrdes forståelse: Få farverig DISC workshop her.

Få viden og eksperthjælp

Undgå konsekvenserne af mistrivsel på jobbet

Du har netop læst om alliancer og klikedannelser på arbejdspladsen, hvorfor de opstår og hvornår disse former for fællesskaber bliver et problem i arbejdslivet.

Dertil har du fået 6 konkrete indspark til at håndtere ekskluderende kliker og alliancer – og hermed sætte en stopper for deres negative betydning for arbejdsmiljøet og produktiviteten.

Få redskaber til forebyggelse og håndtering

Det er afgørende for enhver arbejdsplads at tage de nødvendige skridt til at forebygge og håndtere konflikter på arbejdspladsen.

Til formålet tilbyder vi effektive værktøjer og workshops til dig og dine kollegaer.

Kontakt os – og lad os starte en indledende dialog om hvordan vi kan hjælpe dig og kollegaerne med at skabe en sundere og mere effektiv arbejdsplads.

Hør mere om dine mulighederbook en samtale her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en klike?

En klike er en mindre gruppe af mennesker, der holder andre mennesker udenfor gruppen.

På en arbejdsplads er der ofte tale om en medarbejdergruppe, der udelukker en eller flere kollegaer socialt og arbejdsmæssigt – hvilket fører til et dårligt arbejdsmiljø i en negativ arbejdskultur.

Du kan læse om alliancer og klikedannelser på arbejdspladsen her.

Hvad er en alliance?

En alliance er et aftalt og organiseret samarbejde mellem to eller flere parter – fx mellem lande, politiske partier og virksomheder.

Alliancer på arbejdspladsen refererer til en tæt forbindelse mellem to eller flere medarbejdere – ofte dannet i opposition til andre medarbejdere eller medarbejdergrupper.

Alliancer på arbejdspladsen kan have både positive og negative konsekvenser – afhængigt af forbindelsens natur og formål.

Du kan læse om alliancer og klikedannelser på arbejdspladsen her.

Hvordan kan kliker påvirke arbejdsmiljøet negativt?

Kliker kan have en negativ indvirkning på arbejdsmiljøet ved at skabe eksklusion og fremmedgørelse.

Denne type fællesskab på arbejdspladsen kan føre til dårligere samarbejde, mistillid og en opdeling blandt medarbejdere – og heraf lavere trivsel og produktivitet.

Du kan læse om alliancer og klikedannelser på arbejdspladsen her.

Er alle alliancer og kliker skadelige for arbejdspladsen?

Nej, det er ikke nødvendigvis tilfældet. Alliancer og kliker kan have både positive og negative konsekvenser afhængigt af deres karakter og formål.

Positive alliancer kan fremme teamwork og kreativitet – mens ekskluderende kliker kan skabe problemer i form af mobning, sladder samt social og arbejdsmæssig udelukkelse, hvilket har alvorlige konsekvenser for medarbejderne og arbejdsmiljøet som helhed.

Du kan læse om alliancer og klikedannelser på arbejdspladsen her.

Hvordan kan man håndtere ekskluderende kliker på arbejdspladsen?

Håndtering af ekskluderende kliker kræver en bevidst indsats.

Håndteringen kan inkludere at skabe en inkluderende arbejdskultur, fremme samarbejde, tydelig kommunikation, være en rollemodel og implementere klare politikker mod mobning og diskrimination.

Du kan læse om håndtering af alliancer og klikedannelser på arbejdspladsen her.

Kilder & referencer

proquest.com: Employees Identifying as Belonging Outside of Workplace Cliques

jasoncortel.com: How to Disrupt Cliques at Work for a Healthier Organization

insperity.com: Cliques at work – Reasons and how to deal with this behavior

verywellmind.com: 7 Ways Workplace Cliques Harm the Work Environment

awpnow.com: How Employers Can Handle Cliques at Work

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar